Asia/Bangkok Cockpit PROV Ver 2.0 [24/01/58]
กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  10. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
104.00  
25.00  
25.00  
100.00  
23/08/2564
  20. จํานวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
21.00  
186.00  
45.00  
24.19  
23/08/2564
  21.จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
25.00  
954,750.00  
540,749.00  
61.53  
23/08/2564
เศรษฐกิจสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  56. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ
50.00  
0.00  
0.00  
0.00  
สมุนไพรกัญชา กัญชง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  49. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
26.00  
18.00  
69.23  
01/09/2564
  49.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
26.00  
18.00  
69.23  
01/09/2564
  49.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
2.00  
2.00  
100.00  
01/09/2564
  49.3 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.เอกชน) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
0.00  
6.00  
1.00  
16.67  
17/09/2564
  55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
สุขภาพดีวิถีใหม่
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  9. จํานวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ
0.00  
682,327.00  
682,327.00  
100.00  
03/09/2564
  17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
22/03/2564
  17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
3.00  
3.00  
100.00  
02/09/2564
COVID-19
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน
100.00  
8.00  
8.00  
100.00  
22/03/2564
  27. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
0.00  
8.00  
2.00  
25.00  
22/03/2564
บริการก้าวหน้า
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  63. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
0.00  
26.00  
26.00  
100.00  
23/08/2564