กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
0.00  
1,454,060.00  
881,998.00  
60.66  
09/08/2565
  2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
186.00  
178.00  
153.00  
87.32  
09/08/2565
  3. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
25.00  
100.00  
100.00  
100.00  
02/08/2565
  4. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
627.00  
317.00  
302.00  
95.27  
04/08/2565
สมุนไพร กัญชา กัญชง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
125.00  
574,726,121.76  
8,109,982.13  
-14.83  
02/08/2565
  2.1 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร
3.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  2.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดในเขตสุขภาพ
2.00  
23,253,372.00  
29,188,851.00  
25.53  
03/02/2566
สุขภาพดีวิถีใหม่
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์
0.00  
1,995.00  
1,633.00  
81.85  
02/08/2565
  2. จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ
0.00  
98,463.00  
78,756.00  
79.99  
09/08/2565
  3. กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
0.00  
8,876.00  
8,065.00  
90.86  
09/08/2565
COVID-19
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน
25.00  
75.00  
75.00  
100.00  
04/08/2565
  2. ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
0.00  
1,339,519.00  
1,038,286.00  
77.51  
15/02/2565
  3. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
22.25  
267,945.00  
347.00  
0.41  
04/08/2565
ระบบบริการก้าวหน้า
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus
0.00  
1,357.00  
1,075.00  
79.22  
04/08/2565
  2. ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator
0.00  
27.00  
27.00  
100.00  
15/02/2565
  3.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
0.00  
174.00  
147.00  
84.48  
15/02/2565
  3.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์?
0.00  
180.00  
138.00  
76.67  
15/02/2565
  3.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
0.00  
238.00  
200.00  
84.03  
15/02/2565
  4. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
0.00  
3,545.00  
1,889.00  
94.35  
09/08/2565
  5.1 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must)
0.00  
4.00  
4.00  
100.00  
09/08/2565
  5.2 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพช. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นพื้นฐาน (The must)
0.00  
22.00  
22.00  
100.00  
09/08/2565
  5.3 จำนวนสถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS ขั้นสูง (The best)
0.00  
2.00  
2.00  
100.00  
04/08/2565
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
0.00  
100,141.00  
66,298.00  
65.36  
11/08/2565
  6.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
0.00  
219.00  
219.00  
100.00  
17/02/2565
  7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
5,803.00  
1,320.00  
1,320.00  
100.00  
06/07/2565
  7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
68,608.00  
1,375.00  
1,375.00  
100.00  
06/07/2565
  8. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
0.00  
100.00  
98.13  
98.13  
18/02/2565
  9.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
0.00  
1,866,697.00  
34.00  
1.82  
18/02/2565
ธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
125.00  
25.00  
24.00  
96.00  
04/08/2565
  2. ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
09/08/2565
องค์กรแห่งความสุข
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
0.00  
384.00  
384.00  
100.00  
04/08/2565
  4.1 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับเขตสุขภาพ
25.00  
1.00  
1.00  
100.00  
16/08/2565
  4.2 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ระดับจังหวัด
0.00  
52.00  
52.00  
100.00  
04/08/2565